BoD tutki: suomalaisille omakustannekirjailijoille arvostus tärkeämpää kuin taloudellinen menestys

2013-10-31

BoD:n omakustannetutkimus paljastaa omakustannekirjailijoiden olevan tyytyväisiä omakustantamiseen ja sen tarjoamaan autonomiaan. Kirjailijoille menestystä määrittää enemminkin arvostus kuin taloudelliset tekijät.

Euroopan johtava omakustannepalveluiden tarjoaja BoD – Books on Demand – on julkaissut elokuussa teetetyn laajan kansainvälisen tutkimuksensa tulokset. BoD:lla on yli 25 000 kirjailijaa, joilta kysyttiin omakustanteiden suosiosta ja heidän syistään julkaista omakustannekirja. Nimettömään kyselyyn osallistui yhteensä 1 748 kirjailijaa kaikilta BoD:n markkinoilta, eli Suomesta, Ruotsista, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta, Sveitsistä ja Ranskasta. Tutkimuksen toteutti eteläsaksalainen Erdingin kauppakorkeakoulu, ja tieteellisesti tutkimusta seurasivat professorit Joerg Pfuhl ja Vanessa Haselhoff.

Omakustantaminen demokratisoi kirjamarkkinoita

Etenkin Pohjoismaissa perinteiset kustantamot ovat pitkään dominoineet kirjamarkkinoita. Viime vuosina omakustantaminen on kuitenkin laajentanut ja rikastanut tarjontaa: markkinoille pääsee uudenlaisia tarinoita ja teemoja sekä uusia lahjakkuuksia. Perinteisillä kustantamoilla ei enää ole aiemman kaltaista portinvartijan asemaa.

Usein omakustantaminen on uusille kirjailijoille ensimmäinen ja ainoa väylä kirjamarkkinoille. Suomalaisista omakustannekirjailijoista 64,6 prosentille juuri omakustantaminen tarjosi ensimmäisen mahdollisuuden kirjan julkaisuun. Lisäksi yli puolelle (55,4 %) heistä omakustantaminen oli ainoa mahdollinen tapa saada kirjansa julkaistuksi. Tämä luku on selvästi Ruotsin vastaavaa lukua (52 %) ja eurooppalaista keskiarvoa (48,1 %) korkeampi. Suomessa siis kirjamarkkinoille pääsy perinteisten kustantamoiden kautta on jopa muita markkinoita vaikeampaa.

Omakustannekirjailijoiden arvostus laahaa perässä

Euroopassa omakustannekirjailijoita ei arvosteta samalla tavalla kuten Yhdysvalloissa, jossa omakustantaminen on arkipäivää. Varsinkin Suomessa omakustannekirjailijat kohtaavat suuria ennakkoluuloja: vain alle kolmannes (29,5 %) suomalaisista omakustannekirjailijoista kokee muiden tahojen, kuten kirjakauppiaiden ja ystäviensä, näkevän heidät täysivaltaisina kirjailijoina. Muiden Euroopan markkinoiden keskiarvo on huomattavasti korkeampi, 43 prosenttia. Ehkä tästä johtuen myös suomalaiskirjailijoiden omanarvontunto on vertailun huonoin, sillä vain reilu kolmannes (34,2 %) suomalaisista kokee olevansa täysivaltaisia kirjailijoita, kun taas Euroopassa yli puolet (56,8 %) tunnustaa itsensä kirjailijaksi.

Suomessa omakustannekirjailijat nähdään usein toisen luokan kirjailijoina, joiden tekstit eivät ole riittävän hyviä perinteisten kustantamoiden listoille. Tällainen asenne selittää osaltaan omakustannekirjailijoiden kokemat ennakkoluulot ja muita markkinoita alhaisemman kokemuksen itsestään täysivaltaisena kirjailijana.

Päätäntävalta ja oikeuksien säilyminen kirjailijalla houkuttelevat

Yhä useammat kirjailijat valitsevat tietoisesti omakustantamisen perinteisten kustantamojen sijaan. Suomalaisista omakustannekirjailijoista yli 30 prosenttia oli päätynyt omakustantamiseen omasta tahdostaan. Lähes saman verran (28,3 %) oli myös kokeillut perinteisen kustantamon kautta julkaisua. Omakustantamisessa kuitenkin houkuttelevat sen tarjoama vapaus ja vastuu.

Yleisimmät syyt omakustantamisen valitsemiselle olivat itsenäinen päätösvalta sekä kirjan tekemisen yksinkertaisuus ja hauskuus. Itsemääräämisoikeus on tärkeää omakustannekirjailijoille kaikilla Euroopan markkinoilla, mutta päätösvalta omasta kirjasta korostuu varsinkin Suomessa: neljä viidestä (79,5 %) suomalaisesta omakustannekirjailijasta valitsi omakustantamisen, koska halusi määrätä itse kirjansa sisällöstä, ja reilu kaksi kolmannesta (67,3 %) halusi myös säilyttää täydet oikeudet itsellään. Suomessa myös omakustantamisen helppous (78,9 %) ja hauskuus (66,1 %) ovat tärkeitä syitä valinnalle.

Suurin osa omakustannekirjailijoista kirjoittaa harrastuspohjalta sekä kansainvälisesti (61,3 %) että Suomessa (84,1 %) – Suomessa on kuitenkin selvästi enemmän harrastelijoita kuin muilla Euroopan markkinoilla. Tämä näkyy myös siinä, että Suomessa kirjoitetaan verrattain vähän työhön liittyvää ammattikirjallisuutta: vain 11,8 prosenttia omakustannekirjailijoista on julkaissut työn sivutuotteena syntyneen kirjan. Sen sijaan muilta saatu tunnustus on suomalaisille tärkeää, sillä lähes puolet (43,8 %) myöntää tunnustuksen motivoivan heitä kirjoittamaan.

Suomalaiskirjailijoille taloudellinen menestys ei kovinkaan tärkeää

Kirjailijat määrittelevät menestyksen hyvin eri tavoin riippuen siitä, mikä on kirjailijan ensisijainen syy kirjoittaa. Hieman yllättäen taloudellinen menestys ei ole monellekaan omakustannekirjailijalle tärkeää. Vain alle viidennes (18,9 %) suomalaiskirjailijoista pitää taloudellista menestystä tärkeänä, ja alle neljännes (22,5 %) määrittää menestyksen hyvillä myyntiluvuilla.

Taloudellisen menestyksen sijaan arvostus koetaan tärkeäksi menestystekijäksi. Suurin osa (61,9 %) suomalaisista omakustannekirjailijoista määrittää menestystä lähinnä positiivisten arvostelujen ja palautteen kautta. Lisäksi lähes puolet (47,3 %) näkee menestyksen perheen ja ystävien arvostuksena.

Kolme neljäsosaa omakustannekirjailijoista tyytyväisiä

Omakustantaminen vaatii kirjailijalta suurempaa vastuuta omasta työstä mutta myös tarjoaa paremmat mahdollisuudet suoran palautteen saamiseen lukijoilta ja sitä kautta oman itsensä kehittämiseen. Kolme neljäsosaa (74,8 %) suomalaisista omakustannekirjailijoista olikin tyytyväinen prosessiin.

Omakustantamisen suurimpana haasteena koetaan kirjan itsenäinen markkinointi. Tyytymättömyys omiin markkinointitoimiin näkyi kaikissa tutkimuksen maissa, mutta varsinkaan suomalaisille oman kirjan markkinointi ei käy vielä luonnostaan. Vain 15,9 prosenttia haastatelluista suomalaiskirjailijoista oli tyytyväinen omiin markkinointitoimiinsa. Kaikkein markkinointihenkisimmät kirjailijat löytyivät Ruotsista, jossa lähes neljännes (23,5 %) oli tyytyväinen siihen, miten oli onnistunut markkinoimaan kirjaansa. Omakustannekirjailijoiden kaksi roolia – taiteilija ja markkinoija – ovatkin pahasti epätasapainossa. Tutkimuksen suomalaiskirjailijoista kolmasosa (32,2 %) käyttää kirjoittamiseen yli 10 tuntia viikossa, mutta vain murto-osa (1,7 %) markkinoi kirjaansa yli 5 tuntia viikossa.

Omakustannepalveluita tarjoavat yritykset vastaavat osaltaan kirjailijoiden haasteeseen, ja kysytyimmät omakustantamoiden tarjoamat palvelut ovatkin kirjan markkinointi, kannen suunnittelu ja oikoluku. Suomalaiset omakustannekirjailijat investoivat kirjaprojektiinsa kuitenkin eurooppalaista keskiarvoa vähemmän rahaa, sillä vain viidennes (21,9 %) käyttää lisäpalveluihin yli 200 euroa, kun kansainvälisesti jopa kolmannes (33,1 %) yltää samaan summaan.

Kirjailijat kuitenkin tiedostavat, missä heillä on vielä parantamisen varaa, ja ottavat opikseen omakustannusprosessista. Haastatelluista suomalaisista lähes kolme neljännestä sanoo kehittyneensä itsenäisessä työskentelyssä (72,8 %) ja kertoo osaavansa jäsennellä työnsä paremmin (72,6 %) omakustantamisen myötä. Vielä suurempi osa suomalaiskirjailijoista (77 %) hyötyy myös rakentavasta palautteesta.

Omakustantaminen jatkaa kasvuaan

Tulevaisuudessa omakustanteiden määrä tulee edelleen kasvamaan: suomalaisista omakustannekirjailijoista lähes puolet (44,2 %) aikoo julkaista jatkossakin omakustannekirjoja, ja vain 7 prosenttia ei aio enää omakustantaa. Tarkasteltaessa asiaa perinteisten kustantamoiden osalta käy ilmi, että vain viidennes (20,2 %) on halukas julkaisemaan kirjojaan perinteisiä väyliä pitkin, kun taas yli puolet (54,4 %) ei aio kääntyä perinteisten kustantamojen puoleen. Omakustanteiden suosion kasvu tulee vaikuttamaan kustannusalaan laajemminkin muuttaen sen rakenteita ja asenteita. Omakustannekirjailijoiden arvostus myös kasvaa, kun omakustantamisesta tulee valtavirtaa, kuten on jo käynyt Yhdysvalloissa sekä jossain määrin Ranskassa ja Saksassa.

Yhteydenotot ja haastattelujen sopiminen:
Miltton, Ulla Helander, ulla.helander@miltton.fi, 040 741 9615

Kirjautuminen myBoD-tilille